Praktisera eller gör ditt examensarbete hos oss - Marks kommun

5491

EXAMENSARBETE FRITIDSHEM - Uppsatser.se

Fritidshemmet som praktik för multimodalitet och interkulturalitet 15 hp Utvärdering och utveckling och verksamhetsförlagd utbildning III för grundlärare fritidshem* 15 hp Vetenskaplig metod i fritidshemmets pedagogik 7,5 hp Verksamhetsförlagd utbildning IV för grundlärare fritidshem 7,5 hp Examensarbete för grundlärare fritidshem 15 hp Examensarbete: Att utforska pedagogiskt arbete för grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem 11GF65 Kursplan och litteraturlista (pdf) Kursinformation för Examensarbete: Att utforska pedagogiskt arbete för grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem KURS: Examensarbete - 15hp PROGRAM: Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem - 180hp FÖRFATTARE: Cathrine Franzon & Kajsa Rundbäck EXAMINATOR: Anna Klerfelt TERMIN: VT16 En studie om relationskapande mellan elever och lärare i fritidshem Examensarbete: 15 hp Kurs: LRXA1G Nivå: Grundnivå Termin/år: VT 2015 Handledare: Louise Peterson Examinator: Maj Asplund Carlsson Kod: VT15-2920-013-LRXA1G Nyckelord: lek, fri lek, pedagogers delaktighet, fritidshem, sociokulturella perspektiv. Abstract Examensarbetet innefattar självständigt arbete med materialinsamling, litteraturgenomgång, teoriinläsning, analys av empiri samt författande av ett examensarbete (uppsats). Examensarbetet ska framställas som ett skriftligt vetenskapligt arbete som examineras vid ett examinerande vetenskapligt seminarium. hp.

  1. Hög inflation hög ränta
  2. Wallius
  3. Aterbaring coop
  4. Nyheter volvo v60 2021
  5. Skogstad sport
  6. Postnord trosa

Om du läser din  Som pedagog i fritidshem arbetar du med elever i åldern 6-12 år. IKT i skolan, 20 p; Examensarbete, 15 p; Fritidens betydelse för hälsa och rekreation, 15 p  Är du student och ska skriva examensarbete/uppsats? Fritidshem Knut Lundmarkskolan · Förskoleklass Knut Lundmarkskolan Examensarbete med syfte att undersöka organisationslojalitet och  Du avslutar utbildningen med att göra ett examensarbete. För den som vill finns möjligheter till internationellt utbyte under studietiden, till exempel  Du kan göra praktik, göra ditt examensarbete eller jobba samtidigt som du studerar.

Examensarbete, VFU och praktik - Luleå kommun

annat att fritidshemmen behöver utveckla sitt pedagogiska arbete inom området språk och kommunikation. Då upptill 85 % av skolans elever i åldersgruppen 6 till 9 år var inskrivna i fritidshem läsåret 2016/2017 (s. 8) fann vi det angeläget att studera verksamheten närmare. Fritidshemmet är dessutom en Examensarbetet är ett så kallat produktionsarbete och skrivs på grundläggande nivå.

Examensarbete fritidshem

Examensarbete och uppsats — Ulricehamns kommun

Studenterna Elin Tegström och Mikaela Winsnes från Grundlärarprogrammet med inriktning mot  Begagnad kurslitteratur - Examensarbete för grundlärare i fritidshem: didaktik. Spara upp till 80% på att köpa dina kursböcker från andra studenter på  Examensarbete för grundlärare fritidshem, 15 högskolepoäng. Degree Project for Teachers in School-Age Educare, 15 credits. Kursplan för studenter vår 2021  Embed Tweet. Lina Lago Retweeted Hufvudstadsbladet. Har grundlärarstudenter, inriktning fritidshem som skriver examensarbete om eftis.

Examensarbete fritidshem

Utb.vetenskap med VTM: undervisningsomr förskola, förskoleklass, fritidshem o grundsk tid genomföra ett examensarbete på utbildningsveten- skaplig grund  Utbildningen avslutas med ett examensarbete. Undervisningsformer. Utbildningen ges på helfart med undervisning på dagtid. Som heltidsstudent får du räkna  För Skellefteå kommun är det viktigt att ta tillvara de kunskaper och den aktuella forskning som bedrivs inom många olika områden. Därför tar vi gärna emot  12:30-15:30, Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem 11 Jan, 09:00-16:00, Förskollärarutbildning Förskollärarutbildning, Examensarbete i  Kommunservice – examensarbete inom, bemanning, reception, skogs- och parkvård.
Populistisk demokrati

Examensarbete fritidshem

Högskolan i Gävle. Sammanfattning Syftet med denna studie är att synliggöra hur fritidslärare resonerar kring användningen av digitala verktyg i fritidshemmet. För att undersöka detta har sex fritidslärare Fysisk aktivitet på fritidshemmet En studie om hur fritidshemmet skapar rörelseglädje och kompletterar skolan i den dagliga fysiska aktiviteten Roland Alexandersson Mirja Eriksson VT2015 Examensarbete, 15 hp Grundlärare fritidshem, 180 hp Examensarbetet behandlar ämnet elevinflytande på fritidshem. Under denna period har pedagogers arbete med elevinflytande på fritidshem granskats samt hur eleverna anser att elevinflytandet bedrivs. Författarna har valt att undersöka detta ämne för att få en klarare bild över det aktuella ämnet. Examensarbete, 15 hp Grundlärare med inriktning mot Fritidshem 180 hp Sammanfattning Syftet med denna rapport är att nå kunskap om hur fritidspedagoger kan arbeta för att skapa trygghet, vänskap och verka för en inkluderande miljö inom skolan och fritidshemmet. Examensarbete på grundnivå Independent degree project first cycle Huvudområde Major Subject Fritidshemmet som lärandearena Fritidspedagogers uppfattningar om lärande på fritidshem Susann Lundberg & Heléne Ålstig-Nordin Självständigt arbete (examensarbete), 15 hp, Kandidatexamen i pedagogik; Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem Termin år: VT 2018 Den digitala världen på fritidshemmet En kvalitativ och kvantitativ studie om IKT som pedagogiskt verktyg Emilie Magnusson och Sara Björk Fakulteten för lärarutbildning Examensarbete för grundlärare fritidshem, 15 högskolepoäng Degree Project for Teachers in School-Age Educare, 15 credits Lärandemål Kunskap och förståelse Efter avslutad kurs förväntas studenten - kunna identifiera, formulera och analysera en problemställning i behov av vetenskaplig Examensarbete för grundlärare fritidshem, 15 högskolepoäng Degree Project for Teachers in School-Age Educare, 15 credits Lärandemål Kunskap och förståelse Efter avslutad kurs förväntas studenten - kunna identifiera, formulera och analysera en problemställning i behov av vetenskaplig EXAMENSARBETE Samlärande på fritidshem - en studie i hur fritidspedagogen ser på barns samlärande och hur det påverkar deras utformning av verksamheten Leena Jansson Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik och lärande 2010:038 - ISSN: 1652-5299 - ISRN: LTU-LÄR-EX--10 Examensarbete, Grundlärare fritidshem, 15 högskolepoäng Degree Project, School Age Educare, 15 credits Lärandemål Kunskap och förståelse Efter avslutad kurs förväntas studenten - identifiera, formulera och analysera en problemställning i behov av vetenskaplig undersökning för att bidra till kunskapsutveckling inom fritidshemmets Examensarbete, Grundlärare fritidshem, 15 högskolepoäng Degree Project, School Age Educare, 15 credits Lärandemål Kunskap och förståelse Efter avslutad kurs förväntas studenten - kunna identifiera och formulera en vetenskaplig problemställning med relevans för yrket och arbete i fritidshem Dilemman i dagens fritidshem –En vetenskaplig essä om betydelsen av interkulturell kompetens och vikten av allas lika värde Södertörns högskola| Interkulturell lärarutbildning mot fritidshem.

Detta examensarbete har som syfte att visa hur pedagoger på olika fritidshem arbetar med systematiskt kvalitetsarbete. Vilka utvärderingsmetoder som används av fritidshemmen, samt belysa vilka metoder som personalen anser vara framgångsfaktorer i utvecklingsarbetet. Fritidshemmet har ett viktigt och betydelsefullt uppdrag för Uppsatser om EXAMENSARBETE FRITIDSHEM. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Sökning: "examensarbete fritidshem" Visar resultat 11 - 15 av 36 uppsatser innehållade orden examensarbete fritidshem.. 11.
Bildanalyse englisch

Examensarbete fritidshem

Examensarbete 10 poäng inom Allmänna Utbildningsområdet Lärarutbildningen Höstterminen 2006 SAMMANFATTNING Emilie Nilsson och Cecilia Skoglund Kvalitetsarbete på fritidshem En undersökning om fritidspedagogers kvalitetsarbete Antal sidor: 25 Syftet med studien är att undersöka hur fritidspedagoger ser på kvalitetsarbete samt ta reda på Studenterna Elin Tegström och Mikaela Winsnes från Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem gjorde höstterminen 2018 datainsamling för sitt examensarbete på Irland. Datainsamlingen mynnade ut i ett examensarbete med titeln “Anybody, anywhere, in any way, can do after school in Ireland”. Examensarbete, 15 hp Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp Vårterminen 2016 SAMMANFATTNING Linn Karlsson, Hanna Magnusson Musik på fritidshem– En outnyttjad potential för elevers utveckling Antal sidor: 35 Syftet med denna studie är att skapa kunskap om hur musik används på fritidshemmen och hur Elevinflytande i fritidshem En studie om fem fritidspedagogers syn på och arbete med elevinflytande Pernilla Andersson Therese Jansson 2014 Examensarbete, Grundnivå (högskoleexamen), 15 hp Pedagogik Lärarprogrammet Handledare: Elisabet Hedlund Examinator: Peter Gill Examensarbete, Grundlärare fritidshem, 15 högskolepoäng Degree Project, School Age Educare, 15 credits Lärandemål Kunskap och förståelse Efter avslutad kurs förväntas studenten - kunna identifiera och formulera en vetenskaplig problemställning med relevans för yrket och arbete i fritidshem Examensarbete för grundlärare fritidshem, 15 högskolepoäng 2(4) Student äger rätt till byte av examinator efter att ha underkänts tre gånger på samma examination, om det är praktiskt möjligt. Examensarbete 15 hp Lärarprogrammet Grundlärare Fritidshem Vårterminen 2015 SAMMANFATTNING Veronica Gustafsson, Marielle Karlsson Lärares beskrivningar av estetiska lärprocesser i fritidshem - En kvalitativ studie om hur lärare i fritidshem skapar möjligheter för estetiska lärprocesser Självständigt arbete (examensarbete) För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom det fritidspedagogiska området. Examensarbete 15 hp Lärarutbildningen Förskollärare Handledare: Maria Johansson . Abstrakt Det övergripande syftet med studien var att kartlägga vilka specifika Som grundlärare i fritidshem har du en viktig uppgift i att stimulera barns lärande och utveckling, huvudsakligen i åldrarna 6–12 år. Programmet utvecklar dina kunskaper i det fritidspedagogiska arbetet och kvalificerar dig till att undervisa i ett praktiskt eller estetiskt ämne.

All VFU förläggs till relevant verksamhet. Studenterna skriver också ett examensarbete om 15 hp med anknytning till det fritidspedagogiska området. Som lärare i fritidshem arbetar du med elever i fritidshemsverksamhet och skola i åldrarna 6 - 12 år under hela deras dag. Du väljer ett praktiskt-estetiskt ämne (bild, musik eller idrott) och får behörighet att undervisa på låg- och mellanstadiet samtidigt som du före och efter skoldagen undervisar i fritidshem. Handledare i kursen Examensarbete i Didaktik, 15 hp.
Vardaga äldreboende staffanstorp


Examensarbete med syfte att undersöka organisationslojalitet

Under alla kurser på programmet har det skett förberedelser för att ni nu ska ha verktyg att genomföra detta självständiga arbete. Eftersom forskningen om fritidshem är relativt begränsad kommer era examensarbeten att utgöra en viktig kunskapsbas i detta fält. Fritidshemmet som praktik för multimodalitet och interkulturalitet 15 hp Utvärdering och utveckling och verksamhetsförlagd utbildning III för grundlärare fritidshem* 15 hp Vetenskaplig metod i fritidshemmets pedagogik 7,5 hp Verksamhetsförlagd utbildning IV för grundlärare fritidshem 7,5 hp Examensarbete för grundlärare fritidshem 15 hp Examensarbete: Att utforska pedagogiskt arbete för grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem 11GF65 Kursplan och litteraturlista (pdf) Kursinformation för Examensarbete: Att utforska pedagogiskt arbete för grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem KURS: Examensarbete - 15hp PROGRAM: Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem - 180hp FÖRFATTARE: Cathrine Franzon & Kajsa Rundbäck EXAMINATOR: Anna Klerfelt TERMIN: VT16 En studie om relationskapande mellan elever och lärare i fritidshem Examensarbete: 15 hp Kurs: LRXA1G Nivå: Grundnivå Termin/år: VT 2015 Handledare: Louise Peterson Examinator: Maj Asplund Carlsson Kod: VT15-2920-013-LRXA1G Nyckelord: lek, fri lek, pedagogers delaktighet, fritidshem, sociokulturella perspektiv. Abstract Examensarbetet innefattar självständigt arbete med materialinsamling, litteraturgenomgång, teoriinläsning, analys av empiri samt författande av ett examensarbete (uppsats).

Stensbergskolan - en skola att längta till och gå berikad ifrån

Numera tillbringar hon dagarna tillsammans med barnen på Vikingaskolans fritidshem, och beskriver en tillvaro fylld med guldstunder. – Det känns verkligen som att jag har hittat rätt. Examensarbete 10 poäng inom Allmänna Utbildningsområdet Lärarutbildningen Höstterminen 2006 SAMMANFATTNING Emilie Nilsson och Cecilia Skoglund Kvalitetsarbete på fritidshem En undersökning om fritidspedagogers kvalitetsarbete Antal sidor: 25 Syftet med studien är att undersöka hur fritidspedagoger ser på kvalitetsarbete samt ta reda på Studenterna Elin Tegström och Mikaela Winsnes från Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem gjorde höstterminen 2018 datainsamling för sitt examensarbete på Irland. Datainsamlingen mynnade ut i ett examensarbete med titeln “Anybody, anywhere, in any way, can do after school in Ireland”. Examensarbete, 15 hp Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp Vårterminen 2016 SAMMANFATTNING Linn Karlsson, Hanna Magnusson Musik på fritidshem– En outnyttjad potential för elevers utveckling Antal sidor: 35 Syftet med denna studie är att skapa kunskap om hur musik används på fritidshemmen och hur Elevinflytande i fritidshem En studie om fem fritidspedagogers syn på och arbete med elevinflytande Pernilla Andersson Therese Jansson 2014 Examensarbete, Grundnivå (högskoleexamen), 15 hp Pedagogik Lärarprogrammet Handledare: Elisabet Hedlund Examinator: Peter Gill Examensarbete, Grundlärare fritidshem, 15 högskolepoäng Degree Project, School Age Educare, 15 credits Lärandemål Kunskap och förståelse Efter avslutad kurs förväntas studenten - kunna identifiera och formulera en vetenskaplig problemställning med relevans för yrket och arbete i fritidshem Examensarbete för grundlärare fritidshem, 15 högskolepoäng 2(4) Student äger rätt till byte av examinator efter att ha underkänts tre gånger på samma examination, om det är praktiskt möjligt. Examensarbete 15 hp Lärarprogrammet Grundlärare Fritidshem Vårterminen 2015 SAMMANFATTNING Veronica Gustafsson, Marielle Karlsson Lärares beskrivningar av estetiska lärprocesser i fritidshem - En kvalitativ studie om hur lärare i fritidshem skapar möjligheter för estetiska lärprocesser Självständigt arbete (examensarbete) För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom det fritidspedagogiska området.

Fritidshemmet har ett viktigt och betydelsefullt uppdrag för Uppsatser om EXAMENSARBETE FRITIDSHEM. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Sökning: "examensarbete fritidshem" Visar resultat 11 - 15 av 36 uppsatser innehållade orden examensarbete fritidshem..